กิจกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ผลงานของ :

ภาพกิจกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ ห้องประชุมศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ 2557