การอบรมโครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการอบรมโครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ต่อไป