การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ต่อไป