เทศบาลตำบลอุบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการนี้เทศบาลฯ ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล ฯ การบรรยายสรุป เรื่องการบริหารการจัดการขยะชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล กองการศึกษาเทศบาลตำบลอุบล