งานพิธีพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ประธานกรรมการชุมชน,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดพิธีดังกล่าวฯ โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อยเป็นต้น มอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น.