งานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ประธานกรรมการชุมชน,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลอุบล เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐ น.