โครงการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีหัวน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา(ชั้น ๒)เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.