ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล