วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบลและพนักงานของเทศบาลฯ ได้จัดทำโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและกล้าแสดงออก ตามความสามารถอย่างเหมาะสมตามวัยต่อไป