โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีหัวน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๓๐ น.