“โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ” วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้มอบหมายให้ข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสาที่อยู่ในเขตเทศบาล ตำบลอุบล เข้าร่วมกิจกรรมอบรมขยายผล “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ” ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลนครอุบล ( ตลาดเทศบาล ๓/ตลาดใหญ่ ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี