โครงการรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีหัวน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๓๐ น.