เทศบาลตำบลอุบล ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวจนิเทศและตรวจการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล,ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ,หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานกรรมการชุมชน,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวจนิเทศและตรวจการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายชัยณรงค์ บุญชุ่ม ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยในการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยสาระสำคัญของการตรวจนิเทศ คือการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รายนางอุไร กุลสิทธิไชย ที่บ้านเลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๑๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป