งานประเพณี “สายน้ำ สายนที สืบสานประเพณีวันลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้จัดงานประเพณี “สายน้ำ สายนที สืบสานประเพณีวันลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำทุ่งศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานพบกับกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงาม (ชุมชน),การประกวดกระทงสวยงาม (บุคคล),การประกวดนางนพมาศ,การแสดงทั้ง ๗ ชุมชน,การแสดงของวงดนตรี,การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป