โครงการ “อบรมกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ กรรมการชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ของเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๓๐ น. ต่อไป