"โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานของเทศบาลฯและประธาน อสม.หมู่ที่ ๑ ร่วมมอบบ้านตาม "โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล รายนางผิน วรรณบัติ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี