โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้จัดโครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ