ครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลอุบล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการพบปะผู้สูงอายุ,ตรวจสุขภาพพร้อมวัดความดันเบื้องต้น,แลกเปลี่ยนความรู้.ประชุม,กิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกเทศมนตรี นายประภากร สิทธิธรรม ได้มาเป็นประธานภายในงาน