โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.