เทศบาลตำบลอุบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดย นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ในการนี้เทศบาลฯ ได้นำเสนอการบรรยายสรุป เรื่องการบริหารการจัดการขยะชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล