โครงการ “ดอนกลางสูงวัย เดินดี ไม่มีล้ม” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ดอนกลางสูงวัย เดินดี ไม่มีล้ม” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.