การประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ร่วมการประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และการร่วมงาน “ โครงการคืนคลองสวยเพื่อไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำปากห้วยวังนอง ( ฝั่งวัดมงคลโกวิทธาราม ) เวลา ๐๙.๐๐ น.