งานประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างของเทศบาลฯ,เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล,คณะผู้ปกครองและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมงานประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา,ถวายจตุปัจจัยไทยทานและถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาอันดีงามของไทย ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น.