โครงการหมอหมู่บ้าน อสม.หมู่ ๑๑

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการหมอหมู่บ้าน อสม.หมู่ ๑๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๑๑ บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น.