การประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เข้าร่วมการประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยเทศบาลตำบลอุบล ได้รับธงในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒