โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๕ ชุมชนได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวฯ ได้แก่ ชุมชนหมู่ ๑,๓,๑๐,๑๑,๑๘ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.