โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมชาย หงษ์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ