งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล