โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนหมู่ ๓ ก้านเหลือง (หมู่บ้านดวงจันทร์)