กิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตฯ เทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล และได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ฯ ภายในเขตเทศบาลฯ และบริเวณภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบต่อไป