โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล