ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล ในการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล และโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไลเทศบาลตำบลอุบล