งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี