“วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(หนอง-น้ำทุ่งศรีวนาไล) และบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล