งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ภายในอาคาร และ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป