งานพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบล