“วันท้องถิ่นไทย” วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( ลานขวัญเมือง )