การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๓ กับ ๒๓๑ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล นำโดย นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะข้าราชการ,หัวหน้าส่วนการงาน,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี,นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙,นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑,นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ และคณะ ฯ ในการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๓ กับ ๒๓๑ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล