โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานของเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาหนองหอย หมู่ ๑๐ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป