โครงการอบรมการนวดฟื้นฟูผู้ป่วยเบื้องต้น ปี ๒๕๖๒ ของชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,หัวหน้าฝ่ายงานฯ,คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เปิดโครงการอบรมการนวดฟื้นฟูผู้ป่วยเบื้องต้น ปี ๒๕๖๒ ของชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล