เทศบาลตำบลอุบล ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวจนิเทศ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจนิเทศ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะตรวจนิเทศงาน พร้อมด้วยนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนายสมชาย หงษ์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ โดยการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีท่านนายกฯ และท่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ารับการตรวจนิเทศ โดยสาระสำคัญของการตรวจนิเทศ คือการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการขยะ ตามแผนรณรงค์ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง",การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน,การส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ,การสำรวจแหล่งน้ำ,การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา,การจัดโครงการอาหารกลางวันเด็ก,การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจนิเทศงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลอุบล ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี