เทศบาลตำบลอุบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดย นายอิสระ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะข้าราชการ,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการนี้เทศบาลฯ ได้นำเสนอการบรรยายสรุปของ การบริหารการจัดการขยะชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการบรรยายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลอุบล