โครงการ “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน” จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ( Big Cleaning Day ) แนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายอิสระ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน” จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ( Big Cleaning Day ) แนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา