วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตำบลอุบล ได้กำหนดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ผู้ปกครองและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก พร้อมทั้งสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์ดูแลเด็กเป็นพิเศษ