กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกัน คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย