วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดจัดทำโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและกล้าแสดงออก ตามความสามารถอย่างเหมาะสมตามวัย