กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี” บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.