การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบลได้จัดทำการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล