พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายโอภาส ไม้น้อย หัวหน้าสำนักปลัด,นายอิสระ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี