การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบลได้จัดทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายการดังต่อไปนี้ ๑.โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล ๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาปาก ๓.โครงการอื่นๆ ที่ชุมชนเทศบาลตำบลอุบลต้องการ